» الگوی پایه، چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و معرف سیر کلی تحولات مطلوب ایران

 

جمهوری اسلامی ایران

مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

بسم الله الرحمن ارحیم

الگوی پایه، چارچوب الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و معرف سیر کلی تحولات مطلوب ایران درعرصه فکر، علم، معنویت و زندگی بسوی تمدن نوین اسلامی ایرانی در نیم

 

قرن آینده است. این الگو با مشارکت گسترده متفکران و صاحب نظران ایرانی و بر اساس جهان بینی و اصول اسلامی و ارزش های انقلاب اسلامی و با توجه به مقتضیات

 

اجتماعی و اقلیمی و میراث فرهنگی ایران، بر طبق روش های علمی و با استفاده از دستاوردهای بشری و مطالعه آینده پژوهانه تحولات جهانی طراحی شده و شامل

 

مبانی، آرمان ها، رسالت، افق و تدابیر است. مبانی، اهم پیش فرض های اسلامی، فلسفی و علمی جهان شمول معطوف به پیشرفت را ارائه می دهد. آرمان ها، ارزش

 

های فرازمانی – فرامکانی و جهت بخش پیشرفت است. مبانی و آرمان ها وجه اسلامیت الگو را تضمین می کنند. رسالت، میثاق مشترک مردم و نظام جمهوری اسلامی

 

ایران برای پیشرفت است. افق، آرمان های الگو را بر جامعه و زیست بوم ایران در نیم قرن آینده تصویر می کند و هدف های واقعی آحاد مردم، جامعه و حکومت ایران را در آن

 

موعد معین می سازد. تدابیر، تصمیمات و اقدامات اساسی و بلندمدت برای حل مسائل مهم کشور و شکوفا ساختن قابلیت های ماندگار ملی به منظور رسیدن به افق

 

است. این الگو با ایمان استوار و عزم راسخ و تلاش عظیم و مدبرانه مردم و مسئولان جمهوری اسلامی ایران اجرا خواهد شد.

 

مبانی

 مبانی خداشناختی

 

 خدا محوری و توحید، اساس و محور بنیادین حیات فردی و اجتماعی مؤمنان است. الله معبود یکتا، علیم، حکیم، غنی، رب العالمین، رحمن، رحیم، هادی، شارع، تنها مالک و حاکم مطلق هستی است

که:

 عادل در تکوین، تشریع و سزادهی است؛

 

 واسع، جبران کننده، روزی دهنده مخلوقات، اجابت کننده دعاها و حاجت هاست؛

 

 ولی مؤمنان، یاور مجاهدان راه خدا، حامی مظلومان، انتقام گیرنده از ظالمان و وفاکننده به وعده خویش است.

 

 مبانی جهان شناختی

 

 جهان با عوالم غیب و شهودش، سرشت توحیدی دارد و مراتب روحانی، مادی، دنیوی و اخرویاش، پیوسته در مسیر تکامل و تعالی به سوی خداوند است.

 نظام علّی – معلولی بر جهان حاکم است. جهان مادی در طول عالم ماوراست و عوامل مؤثر در آن منحصر به علل مادی و طبیعی نیست.

 جهان محل عمل و آزمایش و بستر تکامل و تعالی و یا سقوط معنوی اختیاری انسان است و بر اساس سنت های الهی به کردارهای آدمیان واکنش نشان می دهد.

 خداوند جهان مادی را در خدمت انسان که امانتدار و آبادکننده آن است، قرار داده که در صورت بهرهبرداری کارآمد و عادلانه، تأمین کننده نیازهای او است.

 مبانی انسان شناختی

 هدف از آفرینش انسان، معرفت و عبادت پروردگار و در پرتو آن، دستیابی به مقام قرب و خلیفه اللهی است.

 حقیقت آدمی، مرکب از ابعاد فطری و طبیعی و ساحات جسمانی و روحانی است.

 

 بعد فطری او که ناشی از نفخهی الهی است منشأ کرامت ذاتی و نیز برخورداری از اوصاف خداپرستی، دینورزی، کمال گرایی، حقیقتجویی، خیرخواهی، زیبایی گرایی،

 

عدالت طلبی، آزادی خواهی و دیگر ارزشهای متعالی است. چنان که بعد طبیعی او منشأ دیگر اوصاف و نیازهای مادی گوناگون است. انسان در کشاکش مقتضیات این دو

 

دسته صفات و نیازها و تحقق معقول و متعادل آنها به کمالات اکتسابی دست مییابد.

 

 انسان دارای کمال و سعادت اختیاری است که در صورت انتخابهای صحیح و در چارچوب تمسک به هدایت الهی و رشد عقلانی میتواند به مرتبه نهایی آن واصل شود.

 

 

 حیات انسان پس از مرگ تداوم می یابد و چگونگی حیات اخروی مبتنی بر باور، بینش، منش، اخلاق، کنش و رفتار آدمیان در زندگی دنیوی است.

 

 با توجه به مبادی پیشگفته، انسان دارای حقوقی از جمله حق حیات معقول، آگاهی، زیست معنوی و اخلاقی، دینداری، آزادی توأم با مسئولیت، تعیین سرنوشت و

 

برخورداری از دادرسی عادلانه است.

 

 انسان موجودی اجتماعی است و تأمین بسیاری از نیازها و شکوفایی استعدادهای خود را در بستر تعامل و مشارکت جمعی جستجو میکند.

 

 مبانی جامعه شناختی

 

 جامعه به عنوان بستر تعامل و مشارکت در جهت تأمین انواع نیازها و شکوفایی استعدادها، نافی هویت فردی، اختیار و مسئولیت اعضا نیست ولی میتواند به بینش،

 

گرایش، منش، توانش و کنش ارادی آنها جهت دهد و از افراد به ویژه نخبگان اثر پذیرد.

 

 ساخت یافتگی جامعه عمدتاً مبتنی بر فرهنگ است که به مثابه هویت و روح کلی جامعه در اجزاء و عناصر خرد و کلان آن حضور دارد.

 

 بنیادی ترین واحد تشکیل دهنده جامعه، خانواده است که نقشی بیبدیل در تولید، حفظ و ارتقای فرهنگ جامعه دارد.

 

 جوامع با وجود پارهای تفاوت ها، تحت تأثیر سنن الهی و قوانین تکوینی مشترک و فراگیر هستند.

 

 شماری از سنت های الهی حاکم بر جوامع و تاریخ عبارتند از: پیوند تحولات اجتماعی با نفس و اراده انسان؛ وفور نعمت در اثر تقوی، عدالت و استقامت؛ عذاب و کیفر

 

جامعه در صورت گسترش ظلم،

 

فساد، گناه و ترک امر به معروف و نهی از منکر؛ امهال و استدراج و سلطه مؤمنان بر اهل باطل.

 

 تغییرات اجتماعی تحت تأثیر عوامل فرهنگی، جمعیتی و انسانی، جغرافیایی، سیاسی، اقتصادی، دانشی و فناورانه پدید می آید.

 

 جامعه دینی مبتنی بر شکلگیری مناسبات اجتماعی بر اساس اصول و ارزشهای دینی است و دینداری فردی آحاد جامعه به تنهایی ضامن تحقق جامعه دینی نیست.

 

 جهت گیری تاریخ به سوی آینده ای پیشرفته در تمام ابعاد مادی و معنوی با حاکمیت ایمان و تقوا و رهبری امام معصوم)ع( است.

 

 پیشرفت حقیقی با هدایت دین اسلام، رهبریِ پیشوای الهی، مشارکت و اتحاد مردم و توجه به غایت پایدار تحقق کلمه الله حاصل می شود.

 

 مبانی ارزش شناختی

 

 ارزش ها ریشه در واقعیت دارند و اصول آن ها ثابت، مطلق و جهان شمول است.

 

 اصول ارزش ها از طریق عقل و فطرت، و تفصیل آن از طریق کتاب و سنت قابل کشف است.

 

 ارزش ها در ساحت های ارتباطی انسان با خدا، خود، خلق و خلقت ساری است.

 

 تحقق ارزش ها موجب پیشرفت دنیوی و سعادت اخروی است.

 

 مبانی دی شناختی

 

 دین، دستگاه جامع معرفتی – معیشتی است که از سوی خداوند متعال برای تأمین کمال و سعادت دنیوی و اخروی آدمیان نازل شده است.

 

 دین کامل، جهان شمول و نهایی، اسلام است که بر نبی خاتم)ص( نازل و توسط آن حضرت ابلاغ و تفصیلات آن در سنت پیامبر و اهل بیت)ع( بیان شده است.

 

 اسلام با نظام هستی و سرشت انسان، هماهنگی دارد و نقش بدیل ناپذیری در تأمین نیازهای نظری و عملی، فردی و اجتماعی و دنیوی و اخروی ایفا میکند. به همین

 

جهت استطاعت کامل برای تمدن- سازی و ارائهی الگوی پیشرفت دارد.

 

 اسلام در چارچوب مبانی و اصولی ثابت و پایدار و بر مبنای اجتهاد در عرصههای اعتقادی، اخلاقی و شریعت و توجه به عناصر انعطاف پذیر فقه اسلامی، توان پاسخگویی به

 

نیازهای نوشونده زمانی و مکانی را دارد.

 

 خردورزی و تمسک به دانش بشری و تجارب عقلایی مورد تأکید اسلام است و وحی، مایه شکوفایی عقل محسوب میشود. از این رو تمدن سازی و پیشرفت اسلامی

 

افزون بر تکیه بر اصول، ارزشها و تعالیم اسلامی، مبتنی بر عقل و دانش بشری نیز هست.

 

آرمان ها

آرمان های الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، ارزش های بنیادین فرازمانی و فرامکانی جهت دهنده پیشرفت است. مبنایی ترین این ارزش ها، نیل به خلافت الهی و حیات

 

طیبه است. اهم ارزش های تشکیلدهنده حیات طیبه عبارتند از: معرفت به حقایق، ایمان به غیب، سلامت جسمی و روانی، مدارا و همزیستی با همنوعان، رحمت و اخوت

 

بامسلمانان، مقابله مقتدرانه با دشمنان، بهره برداری کارآمد و عادلانه از طبیعت، تفکر و عقلانیت، آزادی مسئولانه، انضباط اجتماعی و قانون مداری، عدالت همه جانبه،

 

تعاون، مسئولیت پذیری، صداقت، نیل به کفاف، استقلال، امنیت و فراوانی.

 

 

رسالت

 

رسالت ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران حرکت عقلانی، مؤمنانه و متعهدانه در جهت ایجاد تمدن نوین اسلامی متناسب با آرمانها در زیستبوم ایران است.

 

افق

 

در سال 4111 هجری شمسی مردم ایران دیندار، عموماً پیرو قرآن کریم، سنت پیامبر )ص( و اهل بیت )ع( و با سبک زندگی و خانواده اسلامی ایرانی و روحیه جهادی، قانون

 

مدار، پاسدار ارزش ها، هویت ملی و میراث انقلاب اسلامی، تربیت یافته به تناسب استعداد و علاقه تا عالیترین مراحل معنوی، علمی و مهارتی و شاغل در حرفه متناسباند

 

و از احساس امنیت، آرامش، آسایش، سلامت و امید زندگی در سطح برتر جهانی برخوردارند.

* * *

تا سال 4111 ایران به پیشتاز در تولید علوم انسانی اسلامی و فرهنگ متعالی در سطح بینالمللی تبدیل شده و در میان پنج کشور پیشرفته جهان در تولید اندیشه، علم و

 

فناوری جای گرفته و از اقتصادی دانش بنیان، خوداتکا و مبتنی بر عقلانیت و معنویت اسلامی برخوردار، و دارای یکی از ده اقتصاد بزرگ دنیا است. تا آن زمان، سلامت محیط

 

زیست و پایداری منابع طبیعی، آب، انرژی و امنیت غذایی با حداقل نابرابری فضایی در کشور فراهم شده؛ کشف منابع، خلق مزیت ها و فرصت های جدید و وفور نعمت برای

 

همگان با رعایت عدالت بین نسلی حاصل شده است. فقر،فساد و تبعیض در کشور ریشهکن گردیده و تکافل عمومی و تأمین اجتماعی جامع و فراگیر و دسترسی آسان

 

همگانی به نظام قضایی عادلانه تأمین شده است.

* * *

ایران در آن زمان از تداوم رهبری فقیه عادل، شجاع و توانمند و ضمانت کافی برای سیاستها، قوانین و نظامات مبتنی بر اسلام برخوردار است و همچنان با اتکا به آرای

 

عمومی از طریق مشارکت آزادانه مردم در انتخابات به دور از تهدید ثروت و قدرت و با بهرهگیری نظاممند از مشورت جمعی نخبگان اداره میشود و قدرت کامل برای دفاع

 

بازدارنده از عزت، حاکمیت ملی و استقلال، امنیت همه جانبه و تمامیت ارضی خویش را حفظ کرده و عامل اصلی وحدت و اخوت اسلامی، ثبات منطقهای و عدالت و صلح

 

جهانی است.

 

در سال 4111 ایران از نظر سطح کلی پیشرفت و عدالت، در شمار چهار کشور برتر آسیا و هفت کشور برتر دنیا شناخته می شود و دارای ویژگیهای برجسته جامعه اسلامی

 

و خاستگاه تمدن نوین اسلامی ایرانی است.

برای مشاهده بقیه مطلب به ادامه مللب بروید 

 


تدابیر

1- تبیین و ترویج اسلام ناب محمدی)ص( متناسب با مقتضیات روز

 

2 - تقویت و تعمیق فرهنگ توحیدی و معادباور و ایمان به غیب

 

3 - بسط فرهنگ قرآنی و تعمیق معرفت و تداوم محبت اهل بیت)ع( از طریق زنده نگه داشتن فرهنگ عاشورا و انتظار بدون انحراف و بدعت

 

4 - ترویج آموزه های اخلاق اسلامی و هنجارهای مدنی و تبلیغ عملی دین

 

5 - شناساندن علمی و واقع بینانۀ ارزش ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی

 

6 - گسترش تعلیم و تربیت وحیانی، عقلانی و علمی

 

7 - تربیت نیروی انسانی توانمند، خلاق، مسئولیت پذیر و دارای روحیۀ مشارکت جمعی با تأکیدبر فرهنگ جهادی و محکم کاری

 

8 - ارتقای موقعیت شغلی، کرامت و منزلت اقشار علمی و فرهنگی به ویژه معلمان و استادان

 

9 - تبیین، ترویج و نهادینه سازی سبک زندگی اسلامی ایرانی سالم و خانواده محور با تسهیل ازدواج و تحکیم خانواده و ارتقای فرهنگ سلامت در همه ابعاد

 

10 - اهتمام به احیا و توسعه نمادهای اسلامی ایرانی به ویژه در پوشش، معماری و شهرسازی با حفظ تنوع فرهنگی در پهنه سرزمین

*

11- تحقیق و نظریه پردازی برای تبیین عدم تعارض دوگانه هایی از قبیل عقل و نقل، علم و دین، پیشرفت و عدالت، ایرانی بودن و اسلامیت، و تولید ثروت و معنویت از سوی

 

صاحب نظران و نهادهای علمی کشور

 

12 - تقویت و گسترش تولید علمی اصیل، بومی و مفید در رشته های علوم انسانی با بهره گیری از مبانی و منابع اسلامی و دستاوردهای بشری

 

13 - توسعه علوم بین رشته ای و مطالعات و پژوهش های چند رشته ای بدیع و مفید

 

14 - کوشش و تعامل فکری بلندمدت و پایدار نخبگان و مؤسسات علمی برجسته کشور در عرصه بین المللی

 

15 - حمایت فزاینده و مطالبه متناسب از برجسته ترین مؤسسات و شخصیت های علمی کشوربرای تولید علم در راستای رفع نیازها و حل مسائل اساسی جامعه

 

16 - ارزش گذاری معلومات و مهارت های غیررسمی روزآمد و کارآمد، ارتقای دانش های مهارتی و تنوع بخشی به شیوه های مهارت افزایی

 

17 - ارتقای دانش پایه و توسعه شبکه های علم، فناوری و نوآوری با همکاری متقابل مؤسسات علمی و پژوهشی، صنایع و دولت در فرایند تولید کالا و خدمات

 

18 - ارتقای مهارت های حرفه ای بومی به فنّاوری های صنعتی با استفاده از دستاوردهای نوین علمی و تجارب تاریخی و احیای بازارهای تولیدی تخصصی مطابق قابلیت

 

های سرزمینی

 

19 - پی ریزی و گسترش نهضت کسب و کار هنرهای نمایشی و کاربردهای فضای مجازی با استفاده از میراث فرهنگی و ادبی ایرانی اسلامی و قابلیت های ملی و محلی

 

مطابق تقاضا و پسند مخاطب منطقه ای و جهانی

 

20 - التزام به رعایت اصول و قواعد اسلامی در غایت و ساختار تصمیمات، سیاست گذاری ها و نهادسازی های اقتصادی و مالی

 

21 - تحقق عدالت مالیاتی و کاهش فاصله های جمع درآمد خالص خانوار از طریق ایجاد نظام یکپارچه مالیات ستانی، تأمین اجتماعی و ارائه تسهیلات مالی با بهره گیری از

 

سامانه جامع اطلاعاتی ملی

 

22 - تسهیل ورود کارآفرینان به عرصه های اقتصادی به ویژه اقتصاد دانش بنیان و کاهش هزینه های کسب و کار با تاکید بر اصلاح قوانین، مقررات و رویه های اجرایی کشور

 

23 - تحقق عدالت در ساختار قانونی نظام بانکی با ایجاد انضباط پولی، رهایی از ربای قرضی، توزیع عادلانه خلق پول بانکی و بهره مندسازی عادلانه آحاد مردم جامعه از

 

خدمات پولی

 

24 - استقلال بودجه دولت از درآمد های حاصل از بهره برداری از منابع طبیعی و ثروت های عمومی و انتقال این درآمد ها به مردم با تأمین عدالت بین نسلی

 

25 - توقف خام فروشی منابع طبیعی ظرف 45 سال از زمان شروع اجرای الگو و جایگزینی آن با زنجیره پیشرونده تولید ارزش افزوده ملی در داخل و خارج کشور

 

26 - مصون سازی و تقویت فرآیندها، سیاست ها، تصمیمات و نهادهای اقتصادی در مقابل تکانه های سیاسی-اقتصادی هدفمند و غیرهدفمند برونزا

 

27 - توسعه فعالیت های زیربنایی، اقتصادی و اجتماعی و مصرف آب، انرژی و سایر منابع حیاتی متناسب با ظرفیت، حقوق و اخلاق زیستی

 

28 - حفظ حقوق مالکیت عمومی بر منابع طبیعی و ثروت های ملی همراه با رعایت ملاحظات صیانتی، زیست محیطی و بین نسلی در بهره برداری از آن ها

 

29 - کاهش شدت مصرف انرژی و متناسب سازی سهم تولید و مصرف انرژی از منابع انرژی پاک

 

30- بسترسازی برای استقرار متعادل جمعیت و توازن منطقه ای در پهنۀ سرزمین بر مبنای آمایش ملی و تخصیص امکانات و تسهیل و تشویق سرمایه گذاری در بخش های

 

اقتصادی و فرهنگی مناطق مختلف و توانمندسازی مناطق محروم با توجه به استعدادهای سرزمینی

 

31- تمرکززدایی در ساختار اقتصادی-مالی کشور با واگذاری برنامه ریزی و تصمیم گیری به استان ها و شهرستان ها درچارچوب سیاستهای ملی

 

32 - بهره گیری از دیپلماسی فعال اقتصادی در کسب فنّاوری های پیشرفته و تشویق سرمایه گذاری خارجی برای صادرات و حمایت از صادرات تولیدات داخلی با ارزش

افزوده

 

33 - فعال کردن قابلیت های سرزمینی و موقعیت ارتباطی ایران از طریق ایجاد زیرساخت های پیشرفته برای تبدیل ایران به قطب راهبردی فرهنگی، علمی، فناوری واقتصادی

 

34 - گسترش قطب های گردشگری طبیعی، فرهنگی، مذهبی و سلامت با محوریت مناطق و مراکز هویت ساز

 

35 - تأمین امنیت و ایمنی غذا و ترویج تغذیه سالم و ارتقای سازوکارهای نظارت بر تولید و توزیع مواد غذایی و مصرفی

 

36 - پوشش همگانی مراقبت ها و خدمات و توزیع عادلانۀ منابع حوزۀ سلامت

 

37 - همکاری بین بخشی و مشارکت نظام مند مردمی در ارتقای سلامت با اولویت پیشگیری و کنترل عوامل تهدیدکننده

 

38 - تنظیم نرخ باروری در بیش از سطح جانشینی

 

39 - اعتلا و تقویت و ترویج دانش بومی در حوزه سلامت مبتنی بر شواهد متقن علمی

 

40 - ارتقای توانمندی های حوزۀ پزشکی با هدف ارائۀ آموزش، خدمات و تولیدات در سطح ملی و بین المللی

 

41 - اعتلای منزلت و حقوق زنان و ارتقای جایگاه اجتماعی و فرصتهای عادلانۀ آنان و تأکید بر نقش مقدس مادری

 

42 - ارتقای استقلال، اقتدار، پاسخگویی و تخصصی شدن نظام قضایی و تربیت و جذب قضات عالم و متعهد و دانش افزایی مستمر و نظارت بر عملکرد قضات و کارکنان

 

قضایی و اصلاح و الکترونیکی کردن فرایندهای دادرسی

 

43 - طراحی و اجرای راه های پیشگیری از جرم و افزایش آگاهی و اخلاق اجتماعی و تقوای عمومی

* * *

44 - گسترش فهم عمیق و تحکیم نظریه مردم سالاری دینی مبتنی بر ولایت فقیه

 

45 - حفظ و تقویت مردم سالاری دینی، مشارکت مردمی، عدالت و ثبات سیاسی

 

46 - گسترش و تقویت تشکل های مردمی به منظور افزایش سرمایه اجتماعی و تحکیم ساختار درونی نظام

 

47 - تقویت فضای آزاداندیشی به منظور ارزیابی و نقد علمی سیاست ها و عملکردهای گذشته و حال برای تصحیح مستمر آن و حفظ مسیر انقلاب اسلامی

 

48- ارتقای نظارت رسمی، مردمی و رسانهای بر ارکان و اجزای نظام و پیشگیری از تداخل منافع شخصیت حقیقی و حقوقی مسئولان و کارکنان حکومت و برخورد بدون

 

تبعیض با مفسدان به ویژه در سطوح مدیریتی

 

49 - اجرای کامل ضمانت های پیش بینی شده در قانون اساسی در حوزۀ آزادیهای فردی و اجتماعی و آموزش و ترویج حقوق و تکالیف شهروندی و تقویت احساس آزادی در

 

آحاد جامعه

 

50 - تعیین ضوابط عادلانه و شفاف سازی فرایندهای تخصیص امکانات و امتیازات دولتی؛ درآمد،ثروت و معیشت مسئولان حکومتی و منابع و هزینه های مالی فعالیت

 

سیاستمداران وتشکل های سیاسی

 

51 - گزینش مسئولان و مدیران بر مبنای التزام عملی آنان به حد کفاف در معیشت و اهتمام ایشان به هنجارهای عدالت، صداقت، راستگویی، اعتماد، فداکاری و پاسخگویی

 

52 - تقویت اقتدار حاکمیتی و ارتقای نظام سیاسی و متناسب سازی ساختار اداری کشور با روش های جدید به گونه ای که کمتر از یک درصد جمعیت کشور حقوق بگیر

 

دولت باشند

 

53 - پیشگیری از شکل گیری تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران، گسترش بسیج مردمی و تقویت بنیه دفاعی بازدارنده

 

54 - تقریب مذاهب اسلامی و تحکیم اتحاد و انسجام مسلمانان از طریق تأکید بر مشترکات دینی و پرهیز از اهانت به مقدسات مذاهب اسلامی

 

55 - ترویج عقلانیت و روحیه جهادی در جهان اسلام و حمایت از حرکت های اسلامی ونهضت های آزادی بخش و استیفای حقوق مردم فلسطین

 

56 - تأکید بر چندجانبه گرایی، گسترش دیپلماسی عمومی و کمک به حکمیت و صلح بین المللی

  • نویسنده : hamideh314
  • 21 آذر 1397
  • بازدید : 207


نام :*
پست الکترونیک :
کد را وارد کنید: *